Correctietabellen en Medaillelimieten

Correctie factoren Masters

*Er kunnen geen rechten worden ontleend bij het gebruik van deze tabel. Onder voorbehoud van type- rekenfouten.

Age-grading tabel Masters

Bij de masters competitie wordt er gewerkt met age-grading. Kort samengevat: een prestatie wordt door middel van de age-grading tabel omgerekend. Deze 'nieuwe' prestatie krijgt de puntentelling zoals vastgesteld door de Atletiekunie in de competitie puntentelling voor (neo-) senioren, junioren A/B en veteranen. Hierdoor kunnen deelnemers van alle masters categorieën tegen elkaar strijden. Bij werponderdelen mag elke deelnemer tevens gebruik maken van het gewicht dat de WMA heeft voorgeschreven voor zijn of haar categorie.

Aanpassing Age-grading tabel Masters competitie 2016

Begin dit jaar is er een uitgebreide enquête gehouden onder de Masters.

Een van de onderwerpen was Age-grading. Uit de enquête is naar voren gekomen dat het huidige Age-grading als systeem goed is maar dat de prestatie van de oudere atleet wel erg wordt bevoordeeld ten opzichte van de prestatie van de jongere atleet en dat een correctie op zijn plaats is. Tevens is gebleken dat meerdere verenigingen bij het selecteren van de deelnemers, van een competitieploeg, meer naar de leeftijd kijken dan naar de prestatie.

Naar aanleiding van de uitkomst van de enquête is er een evaluatie geweest waarbij twee technisch gedelegeerden, de wedstrijdleider van het NK Masters, drie leden van het Platform Masters en Weia Reinboud aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst is besloten om alle beschikbare competitieresultaten te laten analyseren door Weia, om te zien of het gevoel wat leefde onder het merendeel van de Masters wel of niet correct is en zo ja, of en hoe wij dit kunnen corrigeren met als doel een eerlijkere competitie waarbij ook de jongere Master weer kan en wil deelnemen.

Weia heeft bijna 4900 resultaten competitie-uitslagen geanalyseerd. Deze analyse bevestigt het gevoel. De oudere atleet wordt naar mate hij/zij ouder wordt steeds meer bevoordeeld, daarnaast zijn de punten die  gehaald worden op het onderdeel hoogspringen vrouwen integraal hoger in vergelijking tot alle andere onderdelen. Weia heeft  haar analyseresultaten aan de commissie beschikbaar gesteld. Zowel het Platform als de commissieleden hebben hiervan kennis genomen en hebben deze resultaten zelf ook beoordeeld.

De Atletiekunie is van mening dat het voorstel voortvloeiend uit deze analyse bijdraagt aan een betere en veel eerlijkere competitie, en neemt deze dan ook over.

De aanpassing van de Age-grading is als volgt:

Alle onderdelen:

35: geen correctie
40: geen correctie
45: -18 punten (­18 punten per 5 jaar vanaf deze leeftijd)
50: -36 punten
55: -54 punten
60: -72 punten
65: etc.

Hieronder kan een ieder het werkblad met de berekeningen downloaden.

Medaillelimieten Masters

Bij de NK’s voor Masters worden met uitzondering van de weg NK's en de NK estafette, medaillelimieten toegepast. Dit houdt in dat elke atleet (m/v) die zich inschrijft meedoet in zijn eigen (5-jaars) leeftijdscategorie, ook al is hij de enige deelnemer in zijn leeftijdscategorie bij een bepaald onderdeel. Hiermee is de regel dat er bij een onderdeel minimaal drie deelnemers in een categorie moeten zijn om te kunnen spreken van een Nederlands Kampioenschap, vervallen. Bij de weg NK's geldt deze regel nog wel. Echter, om een medaille te winnen moet de prestatie aan de medaillelimiet voldoen. Voorbeeld: het zou kunnen zijn dat er bij een onderdeel wél een gouden en een zilveren medaille wordt uitgereikt, maar geen bronzen. Dit komt dan omdat de atleet die derde is geworden, niet aan de limiet heeft voldaan. De medaillelimieten zijn geen belemmering voor het inschrijven voor en het meedoen aan een NK, in tegendeel juist. Maar er wordt pas bepaald wie er een medaille krijgt als de uitslag bekend is.

Nieuwe medaillelimieten 2021

In 2014 zijn voor de eerste keer medaillelimieten toegepast bij Nederlandse kampioenschappen. In 2015 zijn in een enquête de ervaringen bevraagd en de limieten waar nodig aangepast. Hierbij is vooral ook gekeken naar de impact van de limieten, of te wel, of, op basis van alle uitslagen bij Nederlandse kampioenschappen, de atleet in redelijke mate de limiet al dan niet heeft behaald. 

Sindsdien worden de limieten ieder jaar opnieuw bekeken en op advies van Weia Reinboud aangepast. De aangepaste limieten worden in rood (scherpere limiet) of in groen (mildere limiet) weergegeven. Sommige limieten blijven onveranderd. 

Toelichting aanpassing medaillelimieten masters 2021

Bij het vaststellen van deze medaillelimieten is het leeftijdsverloop dat de WMA hanteert bij de nieuwe agegrading (voor 2022) overgenomen.

Uitgangspunt is dat de limieten puur op het Nederlandse niveau zijn afgesteld, zodanig dat ongeveer 50% van de deelnemers aan een NK masters een medaille kan behalen. Als het NL-niveau heel hoog is, dan mogen de limieten minder streng worden dan uit de berekening volgde. Bij een stuk of vijf onderdelen met weinig deelnemers is dat toegepast.