Disclaimer

Gebruik van deze internetsite

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsites van Atletiekunie, te Arnhem, Nederland. We verzoeken je deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. De Atletiekunie spant zich in om de informatie die zij op deze site aanbiedt zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Atletiekunie hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat de Atletiekunie de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De Atletiekunie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door de Atletiekunie niet geverifieerd.

Gebruik van deze internetsite

Het is niet toegestaan om nieuws of informatie van deze site over te nemen zonder toestemming van de Atletiekunie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met [email protected].

Intellectuele eigendomsrechten

De Atletiekunie of de rechthebbende behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Atletiekunie of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Voor een verzoek tot hergebruik kun je contact opnemen met [email protected].

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

De Atletiekunie behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Meer informatie omtrent deze disclaimer kun je verkrijgen op het volgende email adres: [email protected].